23.04.2018

Zmiana charakteru aranżacji w trakcie budowy

ZOBACZ WIĘCEJ

Property

Dojrzały rynek magnesem dla zagranicznych marek

Duże nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową przyciągnie do Polski nowych najemców. Nasycenie jest jednym z elementów dojrzałego, stabilnego rynku, na którym handlowcom o wiele łatwiej jest zaplanować obroty sklepów i rozwój całej sieci – mówi Szymon Łukasik, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Handlowych w firmie Cresa Polska.

Popyt na biura w Warszawie nie zwalnia, a mamy coraz mniej dostępnej powierzchni

Ograniczona nowa podaż, najniższy od pięciu lat wskaźnik pustostanów oraz utrzymująca się na wysokim poziomie aktywność najemców – to biurowa Warszawa na koniec trzeciego kwartału 2018 r. według firmy doradczej Savills.

Wstań od biurka

Anatomia pracy według eksperta Kinnarps

Certyfikaty ekologiczne a komercjalizacja budynków

Jak wynika z analizy dla budynków 5-letnich i młodszych, 78% z nich posiada certyfikat BREEAM, a 23% certyfikat LEED. To oznacza, że wszystkie nowe budynki posiadają co najmniej jeden certyfikat ekologiczny.

Czasami już w trakcie budowy pojawia się konieczność wykonania prac wykraczających poza prace przewidziane w uzyskanym przez inwestora pozwoleniu na budowę. Warto zaplanować, jakie kroki należy podjąć w takich przypadkach, żeby zmniejszyć ryzyko opóźnienia prac lub błędów formalnych.

Sławomir Lisiecki – partner Argon Legal (dawniej Galt Legal)
Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy umowa najmu przewiduje, że prace aranżacyjne powinien wykonać najemca. Z naszego doświadczenia przy współpracy z budynkami biurowymi wynika, że jest to wprawdzie rzadsza sytuacja, ale mająca czasem miejsce.

Studium przypadku

Deweloper uzyskał pozwolenie na budowę i na jego podstawie realizuje budynek biurowy. Samo pozwolenie jest dosyć ogólne. Zostało w nim przewidziane, że wszystkie lokale biurowe w budynku będą miały charakter „open space”.

W trakcie budowy deweloper podpisuje umowę najmu z najemcą, który wymaga innej aranżacji. Z odbiegającego od przewidzianego w istniejącym pozwoleniu na budowę charakteru aranżacji (inny układ stref pożarowych, wewnętrzne schody między piętrami zajmowanymi przez najemcę itp.) wynika, że na prowadzenie prac będzie wymagane uzyskanie dodatkowego pozwolenia na budowę. Jednak ze względu na harmonogram (najemca musi w określonym terminie opuścić zajmowany obecnie lokal w innym budynku) nie będzie możliwe zachowanie najprostszej sekwencji: zakończenie budowy całego budynku, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wystąpienie o nowe pozwolenie na budowę dotyczące aranżacji dla najemcy, realizacja prac aranżacyjnych.

Kroki formalne

W powyższej sytuacji zasadne jest wystąpienie przez dewelopera o pozwolenie zamienne, zmieniające pierwotne pozwolenie na budowę – w zakresie planowanych prac na wynajmowanych powierzchniach na podstawie opisanej umowy najmu. Nie można wówczas wystąpić o nowe pozwolenie, ponieważ prace przewidziane w pozwoleniu pierwotnym nie zostały zakończone. O pozwolenie zamienne może wystąpić deweloper, ponieważ to on jest adresatem pozwolenia pierwotnego.

Jak uniknąć ryzyka? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na takie skoordynowanie prac, aby realizacja dodatkowych czynności przy aranżacji nie rozpoczęła się przed uzyskaniem pozwolenia zamiennego obejmującego te prace. W realiach procesu budowy i przenikania się poszczególnych faz robót nie zawsze ta kwestia jest oczywista, a potencjalne negatywne konsekwencje – poważne (włączając kwestie związane ze stwierdzeniem przez organy samowoli budowalnej).

Kolejne ryzyko może się wiązać z opóźnieniem lub utrudnieniami realizacji prac dodatkowych. Ponieważ na podstawie pozwolenia zamiennego prace te zostały „wszczepione” w zakres pozwolenia na budowę wydanego dla całego budynku, ich opóźnienie wpłynie negatywnie na odbiór budynku. Szczególnie ryzykowna może być sytuacja, w której:

a) Deweloper zawarł szereg innych umów najmu (czasem – zaopatrzonych w rygory odszkodowawcze lub zobowiązania do zapłaty kar umownych), w których zobowiązał się do dostarczenia lokali w określonym terminie.

b) Pierwszy najemca nie współpracował przy wyborze materiałów wykorzystywanych przy aranżacji, nie dostarczał niezbędnych informacji, zwlekał z zatwierdzaniem projektów albo innymi działaniami czy zaniechaniami utrudniał prowadzenie prac.

c) Wskutek powyższego terminowa realizacja robót objętych pozwoleniem zamiennym okazała się niemożliwa, a ponieważ pozwolenie dla całego budynku obejmowało także te prace dodatkowe, nie było możliwe formalne odebranie budynku w zaplanowanych terminach.

d) Brak odebrania budynku uniemożliwił deweloperowi wywiązanie się z terminów dostarczenia lokali innych najemców i naraził go na negatywne konsekwencje z tego wynikające.

Kiedy najemca jest odpowiedzialny za prace aranżacyjne?

Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy umowa najmu przewiduje, że prace aranżacyjne powinien wykonać najemca. Z naszego doświadczenia przy współpracy z budynkami biurowymi wynika, że jest to wprawdzie rzadsza sytuacja, ale mająca czasem miejsce.

Trudność polega na tym, że adresatem istniejącego pozwolenia na budowę (i stroną trwającego procesu inwestycyjnego) jest deweloper, należy zatem uregulować, jaką rolę w tym procesie odgrywa najemca wykonujący aranżacje (lub zlecający je swoim wykonawcom). Możliwe jest uzgodnienie, że najemca będzie inwestorem zastępczym w zakresie aranżacji, podczas gdy deweloper pozostaje inwestorem w zakresie całości inwestycji. Nie rozwiązuje to jednak problemu wynikającego z ryzyk opisanych powyżej – zwłaszcza opóźnienia odbioru całego budynku. Przeciwnie – poziom tych ryzyk dewelopera znacząco wzrasta, ponieważ w przypadku prac prowadzonych (lub organizowanych) przez najemcę kontrola dewelopera nad tymi pracami jest mniejsza, a w konsekwencji możliwość zaistnienia negatywnego wpływu na odbiór budynku – większa. W takich przypadkach deweloper powinien zachować szczególną ostrożność i szczegółowo uregulować sposób prowadzenia prac, prawa i obowiązki stron oraz odpowiedzialność w przypadku opóźnień.