10.05.2017

Nastroje na rynku najmu coraz lepsze – wyniki badania RICS

ZOBACZ WIĘCEJ

Property

Jak wygląda sytuacja na rynku biurowym w Warszawie? I kw. 2018

Na koniec I kwartału 2018 roku zasoby biurowe w Warszawie wyniosły około 5,3 mln m kw. Na stołeczny rynek dostarczono dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni 23.700 m kw.

Zmiana charakteru aranżacji w trakcie budowy

Czasami już w trakcie budowy pojawia się konieczność wykonania prac wykraczających poza prace przewidziane w uzyskanym przez inwestora pozwoleniu na budowę. Warto zaplanować, jakie kroki należy podjąć w takich przypadkach, żeby zmniejszyć ryzyko opóźnienia prac lub błędów formalnych.

Czy zakaz handlu w niedzielę obniży wartość obiektów handlowych?

Obiekty handlowe dobrze prosperujące są jedną z najbardziej pożądanych przez inwestorów klas nieruchomości. W ubiegłym roku w Polsce stanowiły one 37% wolumenu transakcji (1,877,000 euro), który łącznie osiągnął ponad 5 mld euro. Zakaz handlu w niedzielę może ograniczyć jednak przychody w outletach, do których najwięcej klientów tradycyjnie przyjeżdża w weekendy.

Rekordowy rok dla europejskich biur

Prawie 10,1 mln m kw. powierzchni biurowej wynajęto w ubiegłym roku na kluczowych rynkach Europy. To najlepszy wynik w ciągu ostatnich 10 lat, prezentujący 14 proc. wzrost w porównaniu do równie dobrego wyniku, jaki wypracowany został w 2016 roku.

Uczestnicy najnowszego badania RICS wskazują na poprawę nastrojów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w I kw. 2017. Wyniki te idą w parze z ogólną poprawą wskaźników makroekonomicznych.

Joanna Kowalska-Szymczak MRICS, Syrena Real Estate
- Coraz więcej nieruchomości będzie przechodziło do grupy secondary i wymagało aktywnego zarządzania oraz strategicznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i komercyjnym na bazie szerokiej wizji rozwoju miasta.

Wyniki ankiety RICS za I kw. 2017 wskazują na przyspieszenie wzrostu popytu ze strony najemców we wszystkich obszarach rynku, z najszybciej rosnącym odczytem wskaźników od końca 2015. Dostępność powierzchni na wynajem rosła w każdym sektorze, przy czym najbardziej widoczny kwartalny wzrost odnotowano w sektorze biurowym (w ujęciu netto). Wzrastała również wartość pakietów zachęt ze strony właścicieli budynków, choć w najsłabszym jak dotąd tempie od 2013 roku.

Aktywność w budownictwie rośnie

W pierwszych miesiącach roku nastąpił kolejny silny wzrost aktywności w zakresie budownictwa komercyjnego, stymulowany głównie przez rozwój nowych projektów w sektorze biurowym. Jednocześnie liczba nowo zaczętych inwestycji w sektorze magazynowym rosła najszybciej od 2008 roku.

Według respondentów w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy jedynymi kategoriami, w stosunku do których spodziewany jest pozytywny wzrost czynszów, są główne rynki magazynowe i handlowe. Perspektywy dla najlepszych nieruchomości biurowych pozostają stabilne, przy jednoczesnym oczekiwanym spadku czynszów dla lokalizacji drugorzędnych we wszystkich sektorach rynku.

Wskaźnik nastrojów najemców (kompleksowy wskaźnik uchwytujący dynamikę rynku) przesunął się do stabilnie neutralnego poziomu -1. Jest to pierwsza od 2012 roku sytuacja, w której warunki rynkowe, opisywane na podstawie uzyskanych od uczestników badania informacji, nie uległy pogorszeniu. Wskaźnik ten jest przede wszystkim zgodny ze stabilną dynamiką rynku i nie oznacza jeszcze stanowczej poprawy.  

Ożywienie na rynku inwestycyjnym

Po niewielkim spadku odnotowanym w ostatnim kwartale 2016 roku, zapytania inwestycyjne powróciły na ścieżkę wzrostu w I kw. bieżącego roku. Podaż inwestycji rosła w stałym tempie we wszystkich obszarach rynku, przy czym wzrost ten rozkładał się równomiernie na wszystkie sektory. Zdecydowanie wzrosła również liczba zapytań ze strony inwestorów zagranicznych we wszystkich obszarach rynku.

Podaż nieruchomości na sprzedaż nieznacznie wzrosła w obszarach magazynowym i handlowym rynku oraz w nieco silniejszym tempie w sektorze biurowym.

Dwunastomiesięczne oczekiwania co do wartości kapitału poddane zostały przez respondentów korekcie w górę (w porównaniu z IV kw. 2016) we wszystkich głównych podsektorach rynku, przy czym największe zyski przewidywane są dla najlepszych aktywów handlowych i magazynowych. Z drugiej strony ankietowani oczekują, że w nadchodzącym roku wartości kapitałowe będą narażone na spadki na wszystkich drugorzędnych rynkach.

Łącznie 57% respondentów uważa, że warunki na lokalnym rynku odpowiadają pewnemu etapowi ożywienia, z jakim mamy do czynienia w chwili obecnej. W ostatnim kwartale minionego roku 42% oceniało, że rynek znajduje się w fazie spowolnienia.

Wskaźnik nastrojów inwestorów wzrósł do +19 (z -4 w IV kwartale) zaznaczając najsilniejszy odczyt od końca 2015. Oznacza to, że nastąpił wzrost na rynku inwestycyjnym, po okresie stagnacji przez większość minionego roku.

- Dynamiczna poprawa nastrojów inwestycyjnych odnotowana w badaniu przeprowadzonym przez RICS w I kw. 2017, jest odzwierciedleniem niesłabnącego zainteresowania inwestorów polskim rynkiem nieruchomości, a jednocześnie powracającej stabilizacji otoczenia rynkowego. 

Rok 2016 przyniósł szereg wydarzeń, które naruszyły status quo. W Polsce były to zapowiadane ale i realne zmiany legislacyjne w zakresie struktur podatkowych czy problemy z odzyskiwaniem VAT. Na świecie - referendum dot. Brexitu w Wielkiej Brytanii oraz wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Pomimo niesłabnącego zainteresowania inwestorów polskim rynkiem nieruchomości, niepewność otoczenia rynkowego przyczyniła się do wstrzymywania decyzji inwestycyjnych. 

Wydaje się że w 2017 wraca poczucie stabilizacji przy jednoczesnym niesłabnącym zainteresowaniu inwestorów nieruchomościami inwestycyjnymi w Polsce. Odzwierciedla to skokowy wzrost poziomu Investment Sentiment Index w pierwszym kwartale 2017. 

Informacja o słabej dynamice rynku nieruchomości spoza sektora prime zazwyczaj pojawia się na marginesie głównych wniosków, a dotyczy przecież znakomitej większości rynku. Wraz z dojrzewaniem rynku i zwiększaniem jego zasobów, coraz więcej nieruchomości będzie przechodziło do grupy secondary i wymagało aktywnego zarządzania oraz strategicznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i komercyjnym na bazie szerokiej wizji rozwoju miasta. W Warszawie przykładem takiego procesu jest Mokotów, gdzie rozwiązanie systemowych problemów i przywrócenie wartości nieruchomości dla całej dzielnicy może się powieść poprzez strategiczne współdziałanie podmiotów komercyjnych, publicznych oraz organizacji społecznych. 

Na tle innych stolic objętych badaniem RICS, w Warszawie zwracają uwagę niskie wyceny nieruchomości w stosunku do wartości godziwej i ocena obecnego rynku jako niedowartościowanego. To dobra wiadomość w kontekście działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce ustawy o REIT’ach, która ma otworzyć dostęp do inwestowania w stabilne nieruchomości komercyjne inwestorom detalicznym, a jednocześnie przyczyni się do dalszego wzrostu płynności inwestycji nieruchomościowych w Polsce - Joanna Kowalska-Szymczak MRICS, Syrena Real Estate.

- W Polsce pojawili się nowi najemcy poszukujący znacznej powierzchni biurowej, również na rynkach regionalnych, co wielu obserwatorów rynku uważa za pozytywny dla polskiego rynku efekt Brexitu. Po kilkumiesięcznym okresie niepewności związanej ze strukturyzacją transakcji i zwrotem podatku  VAT sytuacja na rynku inwestycyjnym powoli się stabilizuje – kolejni inwestorzy otrzymują zwrot podatku VAT zapłaconego  w związku z zakupem nieruchomości, co uspokaja nastroje inwestorów i wpływa na wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych - Małgorzata Cieślak-Belgy MRICS, REINO Partners.

 

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w I kw. 2017 – kluczowe wskaźniki:

Wyceny rynkowe - zdecydowana większość respondentów (79%) uważa, że ​​nieruchomości komercyjne w Polsce mają wartość równą lub niższą od wartości godziwej, przy czym nieznacznie wzrosła liczba tych, którzy dostrzegają niewielkie wzrosty wycen (z 10% do 21%).

Warunki kredytowania – ogólnie sytuacja kredytowa w pierwszym kwartale nieco się poprawiła. Poprawa ta następuje po dwóch kwartałach z rzędu, w których warunki finansowe nieco się pogorszyły.

12-miesięczne oczekiwania co do wartości kapitału - w nadchodzącym roku oczekuje się silnego wzrostu wartości kapitałowych na wszystkich głównych rynkach nieruchomości. Perspektywy dla rynków drugorzędnych utrzymują się na stałym poziomie przy czym oczekuje się, że wartości nieruchomości biurowych będą przesuwać się w dół.

12-miesięczne oczekiwania co do wartości czynszów – czynsze dla drugorzędnych nieruchomości biurowych dalej wykazują mocno negatywne prognozy z uwagi na gwałtowny przyrost dostępnej powierzchni w ostatnich latach. Na drugim końcu skali, oczekiwania względem najlepszych nieruchomości magazynowych i handlowych przesunęły się w jeszcze bardziej pozytywny obszar.