15.11.2019

Efektywność energetyczna w Facility Management

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Problemy związane z implementacją systemu CAFM

W branży FM w ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej powtarzane zaczyna być określenie CAFM. Na rynku jest coraz więcej firm oferujących systemy CAFM (Computer Aided Facility Management).

Efektywność energetyczna w Facility Management

Zagadnienia dotyczące tematu energochłonności budynków są obecnie jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z pojęciami, które pozwalają na dosyć precyzyjne określenie własności danego obiektu budowlanego pod względem zużycia energii.

Integracje w SPIE Building Solutions

O planach rozwoju SPIE i branży FM w Polsce rozmawiamy z Arturem Tomczykiem, prezesem spółki, i Olgą Cywińską, odpowiedzialną za komunikację w Europie Centralnej.

Arena widowiskowa na miarę nowoczesnego miasta

Nowe serce sportowego i rozrywkowego Górnego Śląska bije w Gliwicach.

Zagadnienia dotyczące tematu energochłonności budynków są obecnie jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z pojęciami, które pozwalają na dosyć precyzyjne określenie własności danego obiektu budowlanego pod względem zużycia energii.

Krystyna Helińska, prezes zarządu Okin Facility Polska
-Są przypadki, w których poprawa efektywności energetycznej jest równoznaczna ze zmniejszeniem zużycia energii, ale nie jest to jednoznaczne.

Co wpływa na efektywność energetyczną?

W klimacie umiarkowanym największy udział w bilansie energetycznym budynku ma energia zużywana na zapewnienie właściwej temperatury wewnątrz obiektu. W przypadku budynku mieszkalnego wydatki na ogrzewanie i wentylację oraz ciepłą wodę (c.o i c.w.u.) mogą wynosić ok. 70-80% całkowitego kosztu zużywanej energii.

Wśród cech budynku związanych z jego zapotrzebowaniem na ciepło, a co za tym idzie – całkowitym zużyciem energii, wymienić należy:

 • geometrię konstrukcji i rozmieszczenie pomieszczeń;
 • stopień izolacji zapewniany przez przegrody zewnętrzne (posadzki, ściany, dachy) oraz przegrody przeźroczyste (np. okna);
 • rozwiązania konstrukcyjne minimalizujące ryzyko powstania mostków cieplnych;
 • typ wentylacji i ogólna szczelność budynku;
 • sprawność instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej i innych instalacji budynkowych;
 • otoczenie budynku (zieleń, sąsiedztwo innych budynków itp.).

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku?

Kluczowym działaniem przy zwiększaniu efektywności energetycznej budynku jest termomodernizacja. Terminem tym określa się szereg działań, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W swym zakresie obejmują one:

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku?

Kluczowym działaniem przy zwiększaniu efektywności energetycznej budynku jest termomodernizacja. Terminem tym określa się szereg działań, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W swym zakresie obejmują one:

 • prace termoizolacyjne – docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropów oddzielających część ogrzewaną od nieogrzewanej budynku i/lub dachu;
 • modernizacje systemów grzewczych (m.in. zmiana źródła ciepła, likwidacja indywidualnych pieców i podłączanie do systemów centralnego ogrzewania, zmniejszenie strat na transporcie ciepła – izolacja przewodów grzewczych, montaż zaworów podpionowych czy automatyki sterującej przerwami dobowymi i tygodniowymi);
 • wymiana lub naprawa okien i drzwi, w tym montaż nawiewników ciśnieniowych lub higrosterowanych;
 • zainstalowanie systemów pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii (kolektory i baterie słoneczne, pompy ciepła itd.).

Do zabiegów termomodernizacyjnych należy zaliczyć również prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej, nakierowane na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Co musimy wiedzieć, aby wyznaczyć poprawę efektywności energetycznej?

Przede wszystkim, aby poprawić efektywność energetyczną, musimy zebrać informacje na temat stanu początkowego, czyli przed wymianą lub modernizacją urządzeń, instalacji lub konkretnych zmian w danym procesie.

Następnie należy wskazać, jak te planowane lub zakończone działania wpłynęły na zużycie energii. Innymi słowy: porównujemy stan przed do stanu po, a następnie oceniamy, jak zmniejszyło się zużycie energii lub zwiększyła się efektywność badanego procesu.

Efektywność energetyczną można wyrażać w różny sposób w zależności od potrzeb. Efekt energetyczny wynikający z danej modernizacji można przedstawić poprzez:

 • obliczenie średniorocznego efektu energetycznego wynikającego z przeprowadzonego przedsięwzięcia;
 • pokazanie stosunku uzyskanej dzięki wykonaniu danego przedsięwzięcia oszczędności energii do całkowitej energii zużywanej do zasilenia w energię urządzenia technicznego, procesu przed wykonaniem tego przedsięwzięcia.

Istnieje wiele sposobów wskazywania i obliczania poprawy efektywności energetycznej. Potrafią się one diametralnie różnić w zależności od typu przedsięwzięcia, skutków jego przeprowadzenia, uzyskanych efektów oraz możliwych do zmierzenia i porównania danych. Do wyznaczenia poprawy efektywności energetycznej można wykorzystać np. wskaźniki związane ze zużyciem energii potrzebnym do produkcji konkretnej liczby produktów i porównaniem zmiany tego wskaźnika po przeprowadzeniu modernizacji.

Są przypadki, w których poprawa efektywności energetycznej jest równoznaczna ze zmniejszeniem zużycia energii, ale nie jest to jednoznaczne. Analogicznie: każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Co za tym idzie – rozumienie efektywności energetycznej jako zmniejszenia zużycia energii jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.

Poprawa efektywności energetycznej odnoszona do danego przedsięwzięcia oznacza tak naprawdę ograniczenie strat lub wprowadzenie nowego, efektywniejszego rozwiązania technologicznego, które w odniesieniu do danych początkowych wykaże końcowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię do przeprowadzenia procesu lub zasilenia urządzenia.

Łatwo sobie wyobrazić przypadek, w którym nowe rozwiązanie technologiczne pozwala na zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego, które pozwoli na osiągnięcie niższego wskaźnika energetycznego dla tego procesu (np. mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną do produkcji określonej jednostki produktu). W tym przypadku za poprawą efektywności energetycznej (wskaźnik niższy niż przed modernizacją) wcale nie musi iść spadek zużycia energii (gdy np. wraz z nieznacznym wzrostem zużycia energii idzie kilkukrotny wzrost wydajności produkcji).

Patrząc pod kątem samej efektywności energetycznej, proces po dokonaniu modernizacji jest mniej energochłonny (w odniesieniu do produktu), jednak mimo poprawy efektywności energetycznej widoczny będzie wzrost zużycia energii elektrycznej.

Poprawa efektywności energetycznej to bardziej efektywne zużywanie energii potrzebnej do przeprowadzenia tego samego procesu.

W związku z ciągłym rozwojem gospodarki zużycie energii będzie rosło wraz z budową nowych fabryk, powstawaniem nowych przedsiębiorstw, nowoczesnych i energochłonnych rozwiązań technologicznych. Poprawiając efektywność energetyczną, staramy się jednak ograniczyć to zużycie poprzez wyeliminowanie strat tam, gdzie nie są one konieczne.