17.09.2018

Co dalej z podatkiem dochodowym od wartości nieruchomości w 2019 r.?

Rosnąca podaż wpłynie na drugorzędne rynki

RICS Poland Commercial Property Monitor - II kwartał 2019 r.

Przedstawiamy Food Park

Ten budynek ma już 16 lat, ale wciąż jeszcze przewyższa jakością wiele nowych centrów trzeciej generacji. Niemniej, by utrzymać wysoki poziom całego obiektu, spółka zarządzająca Starym Browarem zaangażowała się w stworzenie nowego na poznańskim rynku konceptu gastronomicznego. Przebudową blisko 2000 m2 powierzchni obiektu zajmie się CBRE GWS. Magdalena Kowalak, prezes spółki zarządzającej Starym Browarem, opowiada o tym, w jaki sposób powstawała idea tej zmiany.

Zastosowanie drewna w przestrzeni biurowej

Drewno to materiał stawiający sporo wyzwań, jednak jego estetyka, ekologiczne walory i prestiż, jaki wnosi, warte są rozważenia. O tym, jak je zaadaptować, opowie Bartosz Trzop, założyciel pracowni Trzop Architekci.

Po 15 latach w Unii mamy dojrzały rynek handlowy

Unia Europejska w 2004 roku zastała w Polsce rozpędzony rynek nowoczesnej powierzchni handlowej, który rósł organicznie, korzystając z dobrej koniunktury w kraju i bogacącego się społeczeństwa – mówi Szymon Łukasik, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Handlowych w Cresa Polska.

Oswajanie z nową konstrukcją podatku dochodowego, potocznie nazywanym minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych, trwa od samego początku bieżącego roku. Nasze dotychczasowe wyobrażenie wymaga jednak znaczącej aktualizacji. Nowy rok upomni się o rozszerzoną podstawę opodatkowania.

Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy w KR Group
- W wyniku wprowadzonych zmian minimalnym podatkiem dochodowym zostaną objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.)

Pierwotnie, od 1 stycznia 2018 r., ustawodawca odwołując się do pojęcia przychodu, objął opodatkowaniem przewyższającą 10 mln zł wartość początkową środków trwałych wskazanych w  ustawie. Zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wynosi 0,035% tej wartości miesięcznie. Podatek obejmował właścicieli budynków handlowo-usługowych sklasyfikowanych w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe handlowo-usługowe oraz budynki biurowe.

Ustawa podpisana przez prezydenta[1] 29 czerwca 2018 r. wprowadza znaczące modyfikacje, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019. Zmiany wskazują na szersze ujęcie przedmiotu opodatkowania.

W wyniku wprowadzonych zmian minimalnym podatkiem dochodowym zostaną objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). Podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

W nowej konstrukcji podatkiem nie będą objęte te budynki mieszkalne, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, pod warunkiem że takie zwolnienie będzie stanowiło rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2011 r. Wyłączone zostaną także budynki, dla których udział powierzchni użytkowej oddanej do używania (tj. wynajętej lub wydzierżawionej) w jego całkowitej powierzchni nie przekroczy 5%.

Co ważne, zmianie uległ również sposób stosowania limitu 10 mln zł, poniżej którego nieruchomość nie była objęta podatkiem. Limit będzie dotyczyć łącznej wartości wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu podatnika, a nie jak dotychczas poszczególnych wyodrębnionych, jako oddzielne środki trwałe nieruchomości.

Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym) i posiadających udziały w innym podmiocie kwota limitu 10 mln zł będzie dzielona na te podmioty w  proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie takich przychodów wszystkich podmiotów powiązanych.

Regulacje dotyczące podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych obejmą także przypadki, gdy podatnik, bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, przeniesie w całości lub w części własność lub współwłasność budynku (albo odda do używania w ramach umowy leasingu) w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków (w zakresie, w jakim zastosowanie znajdzie ta klauzula, budynki lub ich części nie będą podlegały opodatkowaniu u podmiotu, który je nabył od podatnika).

Nieodliczony podatek od przychodów z budynków podlegać będzie zwrotowi wyłącznie na  wniosek podatnika, pod warunkiem że organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w  ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, a koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku ustalone zostały na warunkach rynkowych.

 

[1] Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.