17.09.2018

Co dalej z podatkiem dochodowym od wartości nieruchomości w 2019 r.?

Co dalej z podatkiem dochodowym od wartości nieruchomości w 2019 r.?

Oswajanie z nową konstrukcją podatku dochodowego, potocznie nazywanym minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych, trwa od samego początku bieżącego roku. Nasze dotychczasowe wyobrażenie wymaga jednak znaczącej aktualizacji. Nowy rok upomni się o rozszerzoną podstawę opodatkowania.

Budynki biurowe – strategia na przyszłość

Jak oczekiwania najemców i sytuacja rynkowa wpływają na jakość przestrzeni biurowej?

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Zmienia się system narzędzi służących do wspierania inwestycji bezpośrednich w Polsce. Skutkiem tych zmian może być zmniejszenie skali rozpoczynanych projektów w nadchodzącym okresie, jak i sposób ich obsługi.

Nowy standard RICS

RICS zainicjował konsultacje w sprawie nowego standardu, który ma pomóc profesjonalistom rynku nieruchomości w ograniczeniu ryzyka związanego z korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Oswajanie z nową konstrukcją podatku dochodowego, potocznie nazywanym minimalnym podatkiem od nieruchomości komercyjnych, trwa od samego początku bieżącego roku. Nasze dotychczasowe wyobrażenie wymaga jednak znaczącej aktualizacji. Nowy rok upomni się o rozszerzoną podstawę opodatkowania.

Hubert Hajdukiewicz, specjalista podatkowy w KR Group
- W wyniku wprowadzonych zmian minimalnym podatkiem dochodowym zostaną objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.)

Pierwotnie, od 1 stycznia 2018 r., ustawodawca odwołując się do pojęcia przychodu, objął opodatkowaniem przewyższającą 10 mln zł wartość początkową środków trwałych wskazanych w  ustawie. Zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wynosi 0,035% tej wartości miesięcznie. Podatek obejmował właścicieli budynków handlowo-usługowych sklasyfikowanych w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe handlowo-usługowe oraz budynki biurowe.

Ustawa podpisana przez prezydenta[1] 29 czerwca 2018 r. wprowadza znaczące modyfikacje, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019. Zmiany wskazują na szersze ujęcie przedmiotu opodatkowania.

W wyniku wprowadzonych zmian minimalnym podatkiem dochodowym zostaną objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). Podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

W nowej konstrukcji podatkiem nie będą objęte te budynki mieszkalne, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, pod warunkiem że takie zwolnienie będzie stanowiło rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2011 r. Wyłączone zostaną także budynki, dla których udział powierzchni użytkowej oddanej do używania (tj. wynajętej lub wydzierżawionej) w jego całkowitej powierzchni nie przekroczy 5%.

Co ważne, zmianie uległ również sposób stosowania limitu 10 mln zł, poniżej którego nieruchomość nie była objęta podatkiem. Limit będzie dotyczyć łącznej wartości wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu podatnika, a nie jak dotychczas poszczególnych wyodrębnionych, jako oddzielne środki trwałe nieruchomości.

Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym) i posiadających udziały w innym podmiocie kwota limitu 10 mln zł będzie dzielona na te podmioty w  proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie takich przychodów wszystkich podmiotów powiązanych.

Regulacje dotyczące podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych obejmą także przypadki, gdy podatnik, bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, przeniesie w całości lub w części własność lub współwłasność budynku (albo odda do używania w ramach umowy leasingu) w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków (w zakresie, w jakim zastosowanie znajdzie ta klauzula, budynki lub ich części nie będą podlegały opodatkowaniu u podmiotu, który je nabył od podatnika).

Nieodliczony podatek od przychodów z budynków podlegać będzie zwrotowi wyłącznie na  wniosek podatnika, pod warunkiem że organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w  ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, a koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku ustalone zostały na warunkach rynkowych.

 

[1] Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.