13.01.2017

Profesjonalizacja mediacji na rynku nieruchomości w Polsce - akredytowani mediatorzy RICS

Nowy standard RICS

RICS zainicjował konsultacje w sprawie nowego standardu, który ma pomóc profesjonalistom rynku nieruchomości w ograniczeniu ryzyka związanego z korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Jakie są rzeczywiste zagrożenia dla inwestujących w CH?

Ograniczenie handlu w niedziele na razie nie wpływa na decyzje inwestujących w nieruchomości. Większym zagrożeniem jest dla nich rozwój e-handlu.

Specyficzni najemcy budynków biurowych

Potencjał, płynący z wynajmu powierzchni w biurowcach, dostrzegły również specyficzne sektory usługowe – przychodnie medyczne czy fitness kluby. Tacy najemcy reprezentują jednak specjalistyczny sektor usług dlatego też ich wymagania, co do wynajmowanej przestrzeni są szczególne i powinny zostać wdrożone przez dewelopera często już na etapie budowy biurowca.

Łódź zmienia się nie do poznania i przyciąga biznes

Łódź kompleksowo przygotowuje się na przyjęcie kolejnych firm, inwestując w infrastrukturę drogową, transportową oraz rewitalizując historyczne kwartały. Do miasta ściąga coraz więcej nowych inwestorów.

Do grona akredytowanych mediatorów RICS dołączyli eksperci z Polski.

"Monika Dębska-Pastakia FRICS, akredytowany mediator RICS, prezes i partner Knight Frank"
"W przypadku mediacji ze skierowania sądu często niestety zdarza się, że spór trafia do mediatora, który nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu nieruchomości komercyjnych. To zniechęca strony do samych mediacji, zupełnie niesłusznie, gdyż profesjonal

Będą mogli odtąd, wskazani przez RICS, mediowaćw sporach branżowych,łącząc wiedzę z zakresu negocjacjiz konkretnym doświadczeniem i praktyką w obszarze budownictwa, nieruchomości i infrastruktury.

Mediacja to skuteczne narzędzie w rękach uczestników rynku, które może mieć zastosowaniedo szerokiego wachlarza zagadnień z obszaru budownictwa, infrastruktury i nieruchomości. Usługi RICS w zakresie mediacji, świadczone w ramach autorskiego programu ACRE™, obejmują pojednawczą rolę odpowiednio wyszkolonej, neutralnej osoby trzeciej, która ma pomóc stronom w osiągnięciuporozumienia i zarządzaniuprocesem rozstrzygania dzielącego je sporu.

Mediator pomaga wyjaśnić i ustalić kluczowe priorytety, krystalizuje potrzeby, weryfikuje fakty i wspiera strony w poszukiwaniu rozwiązań. Pełni rolę moderatora, który prowadzistrony konfliktu i zarządzanimi w ramachkontrolowanych negocjacji dla uniknięcia eskalacji konfliktu.

Jak informuje Monika Dębska-Pastakia FRICS, akredytowany mediator RICS, prezes i partner Knight Frank:

- Zastosowanie mediacji w Polsce rośniejako metody, dzięki której spory pomiędzy dwiema lub więcej stronami można rozwiązać szybko i przy niskich kosztach. Jednocześnie zwiększa się profesjonalizacja usług samych mediatorów i mam tu przede wszystkim na myśli mediacje inicjowane przez same strony. W przypadku mediacji ze skierowania sądu często niestety zdarza się, że spór trafia do mediatora, który nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu nieruchomości komercyjnych. To zniechęca strony do samych mediacji, zupełnie niesłusznie, gdyż profesjonalnie poprowadzony proces mediacji może przynieść stronom obopólne korzyści.

Mediacja pozwala uczestnikom konfliktu osiągnąć porozumienie, które niekoniecznie podyktowane jest względami prawnymi, ale może być źródłem praktycznych i korzystnych biznesowo rozwiązań, w tym utrzymania, a w niektórych przypadkach, nawet wzmocnienia relacji pomiędzy zaangażowanymi stronami.

W ramach usług w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, RICS oferuje możliwość zaangażowania certyfikowanego mediatora, specjalizującego się w danym obszarze rynku nieruchomości. Podjęcie się mediacji przez osobę będącą specjalistą w danej dziedzinie zwiększa zaufanie stron do mediacji, a tym samym szanse na jej pomyślne zakończenie”.

Zalety mediacji

Mediacja to dobrowolny, niewiążący i niepubliczny proces, w którym neutralna osoba trzecia pomaga stronom w osiągnięciu wynegocjowanej ugody. To zwykle znacznie szybsza i tańsza alternatywa dla postępowania przed sądem, w której strony przejmują kontrolę nad wynikiem sporu. Z tego powodu mediacja jest silnie wspierana w sądownictwie. Taki był m. in. cel wprowadzenia z początkiem minionego roku „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”.

Mediacja może poprawić komunikację między stronami, umocnić negocjacje i doprowadzić do konsensusu. Proces mediacji jest poufny, dobrowolny, elastyczny iw przeciwieństwie do sądu nie mamy tu do czynienia z narzuceniem stronomjakiejkolwiek decyzji: do samego końca zachowują własność i odpowiedzialność za wszelkie rozstrzygnięcia, które uda im się osiągnąć.

Czym jest mediacja ACRE™ RICS?

W oparciu o ponad 40 lat praktyki w zakresie polubownego rozwiązywania sporów RICS opracował własne, innowacyjne podejście do mediacji znane jako ACRE™(od pierwszych liter angielskich słów Analytical, Commercial, Restorative, Expert).

Dwa zasadnicze elementy tego podejścia, to: po pierwsze, mediatorzy RICS są przeszkoleni i akredytowani zgodnie z uznanymi międzynarodowo standardami; po drugie, są doświadczonymi i wykwalifikowanymi specjalistami w sektorze budownictwa, nieruchomości i infrastruktury.

Usługi RICS w ramach mediacji ACRE™ to solidny i praktyczny proces, w którym mediatorzy wykorzystują swojąwiedzę i doświadczenie aby pomóc stronom w przeanalizowaniu, w oparciu o konkretne realia, sił i słabości własnych stanowisk. Celem mediacji RICS jest osiągnięcie ugody lub przynajmniej wypracowanie jasnego zrozumienia wyzwań stojących przed stronami w sądzie lub w ramach arbitrażu, pozwalające na zawężenie spornych kwestii.

Skorzystanie z usług neutralnej trzeciej strony może wnieść nową energię do zablokowanych negocjacji. Mediator zbada w jakim zakresie strony są gotowe opuścićutrwalone pozycjepoprzez identyfikacjęrzeczywistych problemówmiędzy nimi,ich obaw i potrzeb.

Dlaczego warto wybrać mediatora RICS?

Skorzystanie z usług mediatora wyznaczonego przez RICS umożliwia stronomprzejęcie kontroli nad wynikiem sporu i uniknięcie konieczności jego narzucenia. Proces ten nie może rozpocząć się i nie może być kontynuowany bez zgody którejkolwiek ze stron co oznacza, że każda z nich może kontrolować koszty i wycofać się z procesu w dowolnym momencie bez wiążącej dla niej decyzji.

Mediator RICS nie dostarczy żadnej ze stron oceny stanowiska czy opiniichyba, że wszyscy uczestnicy konfliktu wyraźnie zadeklarują, że tego właśnie od niego oczekują. Podobnie nie będzie doradzać w sprawie zasadności jakiegokolwiek rozstrzygnięcia sporu. Będzie natomiastprzewodzić i zarządzać procesem mediacji, nadzorować i zarządzać negocjacjami między stronami.

W tradycyjnym podejściu do mediacji mediator stara się ułatwić stronom znalezienie własnego rozwiązania sporu. Wyszkolony w negocjacjach i posiadający niezbędne umiejętności miękkie, m. in.w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, niekoniecznie będzie ekspertem w dziedzinie, której dotyczy spór. Takie podejście jest odpowiednie dla sporów dotyczących spraw rodzinnych, miejsca pracy i czy kwestii społecznychale w przypadku sporów wynikłych na gruncie nieruchomości i infrastruktury konieczne jest bardziej zdecydowane podejście.

Zgłoszenie wniosku o wyznaczenie mediatora przez RICS pozwoli zaoszczędzić czas związany z koniecznością badania rynkui da pewność, że wskazany mediator będzie odpowiednio przeszkolonym ispecjalizującym się w sektorze budownictwa, nieruchomości i infrastruktury profesjonalistą, który ma doświadczenie w przedmiocie sporu. Wyznaczony mediator będzie neutralny i nie będzie miał związku z żadną ze stron konfliktu czy jakikolwiek interes w wynikurozstrzygnięcia sporu.

Zarejestrowani w rejestrze/panelu mediatorzy RICS przeszli intensywny program szkoleniowy i spełniają wymagania RICS w zakresie oceny kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Ponadto mediatorzy z rejestru/panelu RICS są nieustannie monitorowaniprzez RICS w celu zapewnienia, że ​​spełniają wymogi Rady ds. Mediacji Cywilnych.

Lista akredytowanych mediatorów RICS, w tym ekspertów z Polski, dostępna jest 

na stronie RICS.